ការក្រៀវ VHP

  • ការក្រៀវ VHP

    ការក្រៀវ VHP

    ឧបករណ៍សម្លាប់មេរោគអ៊ីដ្រូសែន peroxide ស៊េរី BDS-H ប្រើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន peroxide ជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគ និងភ្នាក់ងារសម្លាប់មេរោគ។ស័ក្តិសមសម្រាប់ការសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងកន្លែងបង្ខាំង ផ្ទៃបំពង់ និងឧបករណ៍។