កៅអីស្អាត

  • CJV Series Clean Bench

    CJV Series Clean Bench

    កៅអីស្អាតអាចផ្តល់នូវបរិយាកាសស្អាតមួយរយកម្រិតនៅក្នុងតំបន់ការងារ ហើយវត្ថុសាកល្បងអាចដំណើរការបាននៅក្នុងតំបន់ធ្វើការ ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងរោគនៃវត្ថុសាកល្បង។កៅអីស្អាតត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលតម្រូវឱ្យមានការការពារផលិតផល។ដូចជាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាព ការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ អេឡិចត្រូនិក ឧបករណ៍ច្បាស់លាស់ កសិកម្ម អាហារ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។