បោសស្អាត

  • CJV Series Clean Bench

    កៅអីអង្គុយ CJV ស៊េរីស្អាត

    កៅអីអង្គុយស្អាតអាចផ្តល់នូវបរិស្ថានស្អាតរាប់រយនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការហើយធាតុតេស្តអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការដើម្បីជៀសវាងការចម្លងរោគនៃធាតុតេស្ត។ កៅអីអង្គុយស្អាតត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលការការពារផលិតផលត្រូវបានទាមទារ។ ដូចជាវេជ្ជសាស្ត្រនិងសុខភាពការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិចឧបករណ៍វាស់វែងកសិកម្មកសិកម្មចំណីអាហារនិងឧស្សាហកម្មដទៃទៀត។