គ្រឿងម៉ាស៊ីនជីវឱសថ

  • BR Series រ៉េអាក់ទ័រជីវ

    BR Series រ៉េអាក់ទ័រជីវ

    បម្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៃវ៉ាក់សាំងរបស់មនុស្សក្នុងស្រុក វ៉ាក់សាំងសត្វ វិស្វកម្មហ្សែន និងអង្គបដិបក្ខ monoclonal ។វាអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយឧបករណ៍នៃបាក់តេរី ផ្សិត និងវប្បធម៌កោសិកាសត្វសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលពីមន្ទីរពិសោធន៍រហូតដល់ការសាកល្បង និងការផលិត។