សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SHINVA

Shinva Medical Instrument Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1943 និងបានចុះបញ្ជីនៅលើផ្សារហ៊ុនសៀងហៃ (600587) ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2002។ វាគឺជាក្រុមឧស្សាហកម្មសុខភាពក្នុងស្រុកឈានមុខគេដែលរួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការផលិត ការលក់ សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ដ និងការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និង ឧបករណ៍ឱសថ។