សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស៊ីនវីវ៉ា

ស៊ីនវ៉ាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៣ ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនសៀងហៃ (៦០០៥៨៧) ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០០២។ វាជាក្រុមឧស្សាហកម្មសុខភាពក្នុងស្រុកឈានមុខគេដែលរួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផលិតកម្មការលក់ការលក់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រនិងភ័ស្តុភារពាណិជ្ជកម្មវេជ្ជសាស្ត្រនិង ឧបករណ៍ឱសថ។